Ultima actualizare 06/03/2024
17:43:56Admiterea cetăţeni străini facultatea de Teatru

TEST DE APTITUDINI
CETĂȚENI STRĂINI/ ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:
Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor, următoarele categorii de persoane:

 • care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii
  şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate de învăţământ din sistemul naţional din România;

 • care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de
  competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă
  pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

Admiterea românilor de pretutindeni se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei. În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la admitere, aceştia vor opta, la înscriere şi vor depune dosarul cu acte în baza unei singure cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul concursului de admitere.

Cine sunt „românii de pretutindeni”?

Întrebări frecvente

Cadrul juridic actual:

 • Legea învăţământului superior nr. 199/2023;
 • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Pentru mai multe detalii despre costurile de trai în București, puteți verifica oricând Numbeo pentru mai multe detalii personalizate, pot exista variații în costurile prezentate pe website.

Artele spectacolului (ACTORIE)

4 ani (8 semestre, 240 credite, licență)

Probă unică  – oral și practic (se notează cu note de la 1 la 10)

 • Recitarea unei poezii din repertoriul obligatoriu*
 • Prezentarea a două povestiri din repertoriul candidatului** (de tipuri diferite: comic și dramatic)
 • Testarea calităților ritmice și vocale    
 • Lectură la prima vedere
 • Atelier de improvizație și jocuri teatrale
 • Susținerea unui monolog (dintr-o piesă de teatru) la alegerea candidatului 

* Repertoriul obligatoriu poezie (se alege o singură poezie din următoarele):

 • I.L. Caragiale: Idilă
 • George Coșbuc: Rugămintea din urmă
 • George Coșbuc: Baladă
 • Marin Sorescu: Fanfara
 • Marin Sorescu: Prânzul
 • Mihai Eminescu: Răsai asupra mea
 • Zaharia Stancu: Cântec șoptit
 • Ana Blandiana: Delir

** Povestirile alese din romane, nuvele, volum de povestiri.

Artele spectacolului (COREGRAFIE)

4 ani (8 semestre, 240 credite, licență)

Proba 1 (oral și practic) (se notează cu note de la 1 la 10) – oral, practic

 • Prezentarea unei compoziții coregrafice originale concepută de candidat (solo)** în anul susținerii examenului de admitere (max. 3 min, opțiune muzicală liberă, suportul muzical CD inscripționat cu fișier wav, doar cu piesa muzicală aferentă compoziției prezentată în examen).

** Argumentarea lucrării – candidatul își va susține demersul artistic în fața comisiei la solicitarea acesteia. (timp de examinare: 15-20 min.)

Proba 2 (oral și practic) (se notează cu note de la 1 la 10) – oral, practic

 • Improvizaţie coregrafică (solo)*** pe un fragment muzical (3 minute) din lucrări muzicale aparţinând repertoriului universal.

*** Candidatul va trage un bilet pe care va fi înscris un număr corespunzând aceluiași număr al unui track muzical înregistrat pe un CD. În urma audiției candidatul va imagina un scenariu coregrafic pentru o lucrare solistică, scenariu pe care îl va argumenta în fața comisiei. Candidatul va executa o improvizație (solo) având la bază scenariul expus comisiei. (timp de examinare: 15-20 min.)

BIBLIOGRAFIE

 1. Anghel, Sergiu: Dansul – arhetip cultural, Ed. Fundației ProArte, 2003
 2. Anghel, Sergiu: Scena și scenariul
 3. Aristotel: Poetica, Ed. Științifică, București, 1957
 4. Bourcier, Paul: Histoire de la Danse, Edition du Seuil, Paris, 1994
 5. Fleming, William: Arte și idei (vol. I și II), Ed. Meridiane, București, 1983
 6. Ianegic, Raluca: Void and Plenitude, Ed. ICR, București, 2005
 7. Ianegic, Ion; Urseanu, Tilde; Ionescu, Liviu: Istoria baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1967
 8. Iorgulescu, Liliana: Timp, Spațiu, Materie în Limbajul Coregrafic, Ed. Oscar Print, București 2014
 9. Lipps, Theodor: Estetica, Bazele esteticii, Ed. Meridiane, București, 1981
 10. Noverre, Jean-Georges: Scrisori despre dans și balete, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1967
 11. Lucian din Samosata: “Despre dans” în Scrieri alese, Ed.Gramar, București, 2016
 12. Vianu, Tudor: Estetica, Editura Orizonturi, București, 2010.

Artele spectacolului (PĂPUȘI-MARIONETE)

4 ani (8 semestre, 240 credite, licență)

Probă unică  – oral și practic (se notează cu note de la 1 la 10)
(20 – 30 minute / candidat)

 • Repertoriu1)
 • Testarea calităților ritmice și vocale2)
 • Exerciţii de improvizaţie (cu obiecte pe teme propuse)
 • Interviu

1) Repertoriul candidatului va cuprinde:

 • 3 (trei) poezii, diferite ca gen
 • o fabulă
 • un fragment de povestire sau basm din literatura naţională / universală.

2)  Se poate susține fie cu acompaniament muzical înregistrat pe CD / casetă audio, fie LIVE (candidații pot interpreta fără acompaniament).

SCENOGRAFIE

3 ani (8 semestre, 180 credite, licență)

Se notează cu note de la 1 la 10
Se urmăreşte viziunea scenografică, perspectivă liberă, compoziţia şi legile ei, caracterizarea personajelor.

Realizați în timp de 4 ore pe o temă dată:

 • Schiță de atmosferă format 50/70
 • Schiță cu trei personaje format 50/70

Tehnica de lucru este la alegere.

BIBLIOGRAFIE

 • „Livada de vișini” de A.P. Cehov
 • „Domnișoara Iulia” de A. Strindberg
 • „Bădăranii” de Carlo Goldoni
 • „ Romeo și Julieta” de W. Shakespeare

Artele spectacolului (REGIE)

4 ani (8 semestre, 240 credite, licență)

Probă unică (se notează cu note de la 1 la 10) – oral și practic
(20 – 30 minute / candidat)

 • Test de aptitudini.

Descrierea unei fotografii, la prima vedere și redarea din memorie a detaliilor.
Imaginarea și povestirea unei întâmplări verosimile și logice, pornind de la fotografie.

 • Colocviu de cultură teatrală susținut pe baza bibliografiei obligatorii, precum și a spectacolelor vizionate de candidați, în cadrul unei discuții libere cu comisia.

PIESE DE TEATRU

 • I.L. Caragiale: O scrisoare pierdută
 • A.P. Cehov: Pescărușul
 • Henrik Ibsen: Nora (O casă de păpuși)
 • J.B.P. Molière: Avarul
 • Mihai Sebastian: Steaua fără nume
 • William Shakespeare: Romeo și Julieta
 • Tennessee Williams: Un tramvai numit dorință
}