Ultima actualizare 04/24/2024
12:06:18Modulul Pedagogic NIVEL I – universitar

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Studenții și absolvenții de studii în domeniile universității, respectiv Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media, pot să urmeze cursuri complementare celor de specialitate cu scopul de a obține certificare pentru profesia didactică pe două niveluri – Nivelul I (licență și postuniversitar) și Nivelul II (masterat și postuniversitar). Dacă îți dorești să ajungi profesor, pe lângă cunoștințele de specialitate dobândite prin intermediul studiilor de licență și masterat pentru care ai optat, vei avea nevoie și de o pregătire psihopedagogică, didactică și practică. Această formare specifică îți dezvoltă competențele necesare să transmiți celorlalți cunoștințele de specialitate însușite și este oferită în cadrul Centrului de Pregătire Pedagogică și Didactică din UNATC.

Nivelul I (inițial) corespunde ciclului de licență, cuprinde 35 de credite transferabile (30 ECTS + 5 ECTS examen absolvire) și îți asigură dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului. Nivelul I se desfășoară atât în regim universitar, destinat studenților înmatriculați la studii de licență, cât și în regim postuniversitar, doar cu taxă, adresat absolvenților cu diplomă de licență. 

La sfârșitul Nivelului I, studentul va fi capabil: 

  • să cunoască particularitățile psiho-socio-emoționale ale preșcolarului, școlarului mic și preadolescentului și să le integreze în procesul de predare-învățare-evaluare; 
  • să proiecteze, dezvolte și să evalueze materiale educaționale ce conțin cunoștințe specifice domeniului de licență; 
  • să coordoneze și să evalueze activități didactice folosind cunoștințele specifice domeniului de licență; 
  • să dobândească și să implementeze strategii eficiente de comunicare și de relaționare cu elevii; 
  • să devină deschis spre actualizarea permanentă a cunoștințelor și a metodelor de lucru în acord cu grupa de vârstă vizată.  

TAXE CPPD UNIVERSITAR

NIVEL I

Nu se aplică taxă de înscriere la admitere.

Programul de studii psihopedagogice oferit de către C.P.P.D. poate fi urmat de studenți în regim de subvenție de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul C.P.P.D. este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență la care este înmatriculat.

FĂRĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE


Studiile universitare de NIVEL I la forma de învăţământ cu frecvenţă în regim de finanţare de la bugetul de stat.

CU TAXĂ DE ȘCOLARIZARE


2.500 lei: Taxa de studii pentru studenții admiși cu taxă la studiile de licență (2023-2024).

Achitarea taxei de studii se face integral, odată cu înmatricularea, sau în mai multe tranșe (3 tranșe). Vor fi înmatriculați doar studenții care promovează interviul de admitere și achită cel puțin prima tranșă din taxa de studii (834 de lei).

Taxa integrală sau prima tranșă a taxei se va achita până la data de 12 octombrie. Înmatricularea se va face la Secretariat CPPD (sala 201A) pe baza prezentării dovezii plății (chitanță de la casieria UNATC / extras de cont pentru viramentul bancar) și a dosarului cu acte.

Taxa se poate achita la casieria UNATC (corpul din partea dreapta, opus clădirii principale, interval orar 11:00-15:00) sau prin virament bancar la contul de mai jos (treceți CUI-ul instituției pentru a se realiza plata).

Cont Trezorerie
UNATC ”I.L.CARAGIALE” – București
CONT RO57TREZ70220F330500XXXX
CUI 4453160
TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, Modul pedagogic și Nivel I Universitar.

PROBĂ UNICĂ ȘI ELIMINATORIE

se notează cu admis/respins, 5 minute/candidat

Probă unică și eliminatorie (se notează cu admis/respins, 5 minute/candidat).

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui interviu, care are scopul de a evidenția compatibilitatea candidaților-studenți cu specificul competențelor pentru profesia didactică*.

Candidatul va susține un discurs în care să argumenteze motivația de a urma modulul pedagogic și să ofere un exemplu de activitate cu specific didactic în care a fost implicat până la momentul admiterii, de preferat conform domeniului de studiu la care este înmatriculat**.

Se va constitui o comisie de examinare, formată din trei membri: un președinte de comisie și doi membri. Se recomandă ca din comisie să facă parte cel puțin un membru cu specializarea în domeniul Teatru și artele spectacolului, respectiv un altul cu specializarea în Cinematografie și media, cadrele didactice putând avea gradul de prof.univ./conf.univ./lectori univ. Fiecare membru din comisie va acorda o notă de la 1 la 10, pe baza cărora se va face o medie în funcție de care se va stabili calificativul admis/respins. Comisia de examinare este validată prin hotărâre de senat. 

Nota finală este media aritmetică compusă din cele trei note acordate de membrii comisiei. Media minimă de admitere este 7.00 (șapte). 

Examinarea se va face în serii de 10-12 candidați
Durata de examinare a unui candidat este de 5 minute.

Rezultatele se vor comunica, prin email, după examinarea tuturor candidaţilor, respectându-se reglementările privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. 

PROBĂ ORALĂ*

se notează cu admis/respins

a) motivația pentru completarea studiilor în domeniul Teatrul și artele spectacolului/Cinematografie și media cu cunoștințe și abilități specifice activității de pedagogie artistică

b) oferirea unui exemplu de activitate cu specific didactic în care a fost implicat până la momentul admiterii, de preferat conform domeniului de studiu la care este înmatriculat 

*Această probă se desfășoară sub forma unui interviu, la care participă câte o serie de candidați (10-12 studenți-candidați) și comisia de examinare.

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de respectare a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

Motivația alegerii formării psihopedagogice0–2 puncte
Capacitatea de a descrie cu claritate și coerență o activitate cu specific didactic
din viața de elev
0–3 puncte
Calitatea răspunsurilor în dialogul cu membrii comisiei0–1 punct
Cunoașterea limbii române (exprimare corectă din punct de vedere gramatical,
vocabular și stilistica discursului) 
0–2 puncte
Impactul prezenței în examen0–1 punct
Din oficiu1 punct
Total10 puncte

*Admiterea este organizată conform METODOLOGIEI DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ALE C.P.P.D., ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, aprobată prin hotărârea Senatului UNATC nr. 43 din 31.01.2024.  

**Pentru examenul de admitere la programul de formare psihopedagogică se pot înscrie doar studenții înmatriculați în anul I, LICENȚĂ, în domeniile Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media. 

***Taxa este stabilită la nivel de instituție prin hotărâre de senat. 

MENȚIUNI:

  1. Nu se admit contestații la probele orale/practice.
  2. Dacă candidatul-student este înmatriculat la forma de învățământ BUGET la studiile de licență, atunci încadrarea va fi făcută la fel în cazul programului de formare psihopedagogică. 
  3. Dacă candidatul-student este înmatriculat la forma de învățământ cu TAXĂ*** la studiile de licență, atunci încadrarea va fi făcută la fel în cazul programului de formare psihopedagogică.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

  • Criteriul 1. Media examenului de bacalaureat.
  • Criteriul 2. Media generală din timpul liceului.
}