Ultima actualizare 07/09/2024
13:00:30Teatru comunitar și terapeutic

Obiectivul general al programului de masterat Teatru Comunitar și Terapeutic este cel de adăugare și dezvoltare a unor abilități specifice de explorare a potențialului transformator al practicii teatrale, de stimulare în angajarea creativă a formelor și a esteticii teatrului aplicat, folosind ca instrument etica intervenției și noțiunile de practică incluzivă în lucrul cu grupurile specifice. 

Activitatea va fi centrată pe practicile de teatru care promovează incluziunea și vor fi abordate modalitățile prin care teatrul poate fi agent de schimbare, activare și transformare, în vederea diversificării ofertei de învățământ și a completării competențelor și cunoștințelor dobândite în formarea profesională a programelor de licență.

Programul de studii se adresează absolvenților ce doresc să-și diversifice posibilitățile de inserție pe piața muncii, oferindu-le competențe și tehnici de lucru cu grupuri vulnerabile din diverse categorii sociale. Acestora li se formează capacitatea de a identifica și de a rezolva problemele cu care se confruntă un individ sau un grup, având ca scop creșterea gradului de adaptabilitate a acestora la valorile și normele acceptate în societate și a incluziunii sociale.

Prin cercetare și practică avansată a tehnicilor teatrului comunitar și a teatrului terapeutic,  li se va permite localizarea și construirea propriei practici de lucru, a unei dezvoltări continue și emergente într-o largă înțelegere a domeniului aplicat al teatrului și livrarea unei căi ce contribuie la implicarea, contribuția și oportunitatea de plasare în organizații din spectrul social și instituții ale comunității.

Programul de studii asigură calificarea și pregătirea pentru a dobândi capacitatea de coordonare și asistență în procesul terapeutic alternativ prin mijloace de arta actorului și artele performative, formarea de cercetători în domeniul teatrului comunitar și social, coordonatori de programe comunitare și terapeutice cu competențe în vederea integrării și a intervenției necesare în lucrul cu indivizi și cu grupuri vulnerabile, cu dificultăți de adaptare socială și culturală.             

Teatrul aplicat, ca formă de intervenție în comunitate, diferă de formele tradiționale prin faptul că are ca scop principal o manifestare reparatorie și terapeutică explicită. Se desfășoară în cadre obișnuite din interiorul comunităților, în spitale, penitenciare, se aplică pentru persoane și grupuri de persoane cu nevoi speciale, persoane diagnosticate cu diverse afecțiuni medicale, femei sau copii ce suferă din cauza violenței domestice, adolescenți din grupuri de risc, centre de plasament, grupuri de vârstnici, centre comunitare etc.

La finalul perioadei de studii, absolvenții vor deține: cunoștințe teoretice și practice de educație comunitară prin teatru; capacitate de analiză și explorare a spectacolului de teatru în context social; capacitate de a corela conceptele teoretice cu practici cheie în teatrul aplicat ca intervenție socială; cunoștințe în utilizarea corectă a unei terminologii dezvoltată de politicile și strategiile sociale; capacitate de a identifica și analiza fenomenele sociale și folosirea valenței artistice în conturarea unei perspective strategice; capacitate de a înțelege și de a profesa în cadrul structurilor, asociațiilor, organizațiilor nonguvernamentale; înțelegere a responsabilităților sociale aferente profesiei și capacitatea de a contribui la dezvoltarea domeniului; abilități de cercetare și de elaborare de articole și studii de teatru comunitar, de impact al teatrului în viața cotidiană precum și efectele terapeutice ale acestuia; competențe de utilizare eficientă a metodelor, principiilor, regulilor și tehnicilor specifice teatrului comunitar și terapeutic; capacitate de a încuraja și sprijini inițiativele ONG-urilor de profil în prevenirea și remedierea problemelor în rândul grupurilor vulnerabile ale comunității; aptitudini personale în scopul adecvării la exigențele profilului de competență profesională (echilibru și obiectivitate, calități psihice cognitive, afective și volitive, disponibilitate comunicațională și relațională); capacitate de a crea rețele profesionale în domeniul socio-cultural și artistic și de a organiza, conduce, superviza procesele terapeutic-educaționale în sectorul cultural-artistic; capacitate de a lua decizii în condiții de presiune.

Competențele profesionale dobândite de absolvent:

 • cunoașterea tehnicilor specifice de utilizare a instrumentelor teatrale în cadrul unui program de intervenție;
 • cunoașterea termenilor și conceptelor specifice teatrului comunitar și terapeutic;
 • cunoașterea caracteristicii teatrului comunitar în îmbunătățirea abilității sociale la nivel personal și de grup;
 • dezvoltarea unui stil de instruire;
 • cunoașterea modului de a împăca nevoile personale ale participanților cu cele ale grupului;
 • capacitatea de a utiliza strategii pedagogice pentru a facilita dezvoltarea creativității;
 • capacitatea de a aduna informații despre grupul de participanți;
 • capacitatea de a concepe activități țintă, activități culturale și educaționale;
 • capacitatea de a contextualiza activitatea artistică;
 • capacitatea de a coordona activități din domeniul artelor comunitare;
 • deținerea capacității de a defini abordare artistică;
 • lucrează în echipe inter-disciplinare;
 • capacitatea de a aplica procesul de creație în vederea cunoașterii și exprimării sinelui și al dezvoltării personale; 
 • capacitatea de relaționare și lucru în echipă;
 • utilizarea interdisciplinară a cunoștințelor;
 • aplică tehnici organizaționale; 
 • își desfășoară activitatea în instituții sau servicii de sănătate, educație, protecție socială, de cultură, centre de consiliere.

Opțiunile profesionale ale acestei forme de învăţământ sunt multiple, fiind corelate cu Nomenclatorul de Clasificarea Ocupațiilor din Romania – COR, cu standardele ocupaţionale elaborate de CNFPA şi cu standardele pregătirii profesionale impuse de Directoratul General pentru Educație și Cultură, Comisia Europeană:

Competențele de bază se regăsesc în COR în Grupa majoră 2 – ”Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice care dezvoltă stocul existent de cunoștințe, aplică  în mod sistematic teorii și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice combinație a acestor activități”

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Portofoliile/CV-ul complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma 2Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

ÎNSCRIERE

 • C.V. (format Europass) al candidatului care să conţină informaţii despre studiile şi activitatea profesională
 • Motivația – scris (Un argument teoretic asupra direcțiilor de studiu și de cercetare din domeniul de interes al candidatului (2 – 4 pagini) – redactat la calculator în format word.

Proba 1

probă ORALĂ
se notează de la 1 la 10
7 – 10 minute candidat

 • Interviu pe baza CV-ului candidatului din care să reiasă motivația alegerii carierei în domeniul teatrului comunitar și terapeutic;
 • Probă de cultură teatrală pe baza bibliografiei de concurs (cunoașterea unor termeni esențiali în arta teatrului: teatru social, teatru terapeutic etc.)

Proba 2

Atelier practic
se notează de la 1 la 10
30 – 40 minute / serie

Susținerea unei activități pentru demonstrarea abilităților artistice prin metode de teatru comunitar, cu teme de improvizație pe baza bibliografiei de concurs. Examinarea se va face în serii de 05 – 10 candidați.

BIBLIOGRAFIE

 • Augusto, Boal, Teatrul oprimaților și politici politice, Ed. Nemira, 2017
 • Augusto, Boal, Jocuri pentru actori și non-actori, Fundația Concept, 2005
 • Edward, De Bono, Gândirea laterală, Ed. Curtea Veche, 2003
 • Keith, Johnstone, Impro Improvizația și teatrul, Ed. Tracus Arte, 2014
 • Spolin, Viola, Improvizație pentru teatru, UNATC Press, București, 2014
 • Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuși, Ed. Nemira, București, 2014

MENȚIUNI:

 1. Nu de admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10
 3. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.
 4. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

 • Criteriul 1. Media examenului de finalizare studii – licenţă.
 • Criteriul 2. Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.

}