ADMITERE

2022/2023

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Prezenta politică a „UNATC” privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare politica de confidențialitate) a fost adoptată în vederea respectării legislației care reglementează relațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal , asigurând respectarea drepturilor și libertăților persoanelor vizate de date cu caracter personal, respectarea confidențialității datelor cu caracter personal și asigurarea securității proceselor de prelucrare a acestora și publicate în scopul asigurării accesului nelimitat folosind mijloacele rețelei de informații și telecomunicații „Internet” în scopul: familiarizarea unui număr nelimitat de persoane cu prevederile acestei Politici.

1.2 Prezenta Politică definește scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal, volumul și categoriile de date cu caracter personal prelucrate, categoriile de persoane vizate, procedura și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și relațiile legate de actualizare. , corectarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal, determină procedura de furnizare a răspunsurilor la solicitările persoanelor vizate de date cu caracter personal de acces la datele cu caracter personal.

1.3 Această Politică folosește următoarele concepte de bază cu următoarele semnificații:

 • date personale  – orice informație referitoare la o persoană fizică direct sau indirect identificată sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal);
 • operator de date cu caracter personal (Operator)  – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, adresa legală: Matei Voievod 75-77
 • prelucrarea datelor cu caracter personal  – orice acțiune (operație) sau set de acțiuni (operațiuni) cu date personale efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare. Prelucrarea datelor cu caracter personal include, dar nu se limitează la: colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea .
 • prelucrare automată a datelor cu caracter personal  – prelucrarea datelor cu caracter personal folosind tehnologie informatică;
 • diseminarea datelor cu caracter personal  – acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unui număr nedeterminat de persoane;
 • furnizarea de date cu caracter personal  – acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
 • blocarea datelor cu caracter personal  – încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);
 • distrugerea datelor cu caracter personal  – acțiuni în urma cărora devine imposibilă restabilirea conținutului datelor cu caracter personal în sistemul de informații cu caracter personal și (sau) în urma cărora mediile materiale ale datelor cu caracter personal sunt distruse;
 • depersonalizarea datelor cu caracter personal  – acțiuni în urma cărora devine imposibilă, fără utilizarea unor informații suplimentare, să se determine dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal asupra unui anumit subiect al datelor cu caracter personal;
 • sistem informațional de date cu caracter personal  – un set de date cu caracter personal conținute în baze de date și tehnologii informaționale și mijloace tehnice care asigură prelucrarea acestora;
 • transfer transfrontalier de date cu caracter personal  – transfer de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o autoritate a unui stat străin, o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină
 • Pentru solicitări admitere@unatc.ro

2. OBIECTIVE ȘI TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

2.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul:

 • asigurarea îndeplinirii obligațiilor legate de desfășurarea de expoziții, evenimente, proiecte cu caracter cultural și educațional, inclusiv prelegeri, masterclass, prestarea altor servicii prestate de Operator, precum și obligații care decurg din contracte de muncă, contracte civile și contracte guvernamentale;
 • trimiterea de invitații și furnizarea de informații despre evenimentele organizate de Operator;
 • trimiterea de publicitate orientată, precum și de informații despre activitățile Operatorului și evenimentele organizate de Operator;
 • exercitarea drepturilor și obligațiilor angajatorului, instruirea angajaților Operatorului, asigurarea siguranței personale a angajaților, siguranța proprietății Operatorului, păstrarea evidenței personalului;
 • organizarea și asigurarea controlului accesului la sediul Operatorului;
 • identificarea subiectului datelor cu caracter personal și stabilirea de feedback cu acesta prin intermediul site-urilor web ale Operatorului: din domeniul *.unatc.ro (denumite în continuare „site-urile de internet”);
 • furnizarea subiectului datelor cu caracter personal cu acces la utilizarea funcționalității și conținutului site-urilor de internet ale Operatorului, efectuarea de corespondențe electronice, efectuarea de studii statistice și de altă natură pe baza datelor personale anonimizate;
 • efectuarea de analize privind componența audienței site-urilor de internet pentru a înțelege nevoile acesteia și pentru a îmbunătăți produsele, serviciile și conținutul informațional (conținutul) site-urilor de internet;
 • indeplinirea altor atributii atribuite Operatorului prin lege.

2.2 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (UNATC), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ANSPDCP va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul ANSPDCP sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
 • Codul de procedură civilă.
 • Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
 • Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date
 • Legea nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

3. VOLUMUL SI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE. CATEGORII DE SUBIECȚI DE DATE PERSONALE

3.1 Volumul și categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt determinate în conformitate cu scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și depind, de asemenea, de categoria persoanelor vizate de date cu caracter personal. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe baza prevenirii redundanței datelor prelucrate în scopurile declarate de prelucrare. Volumele maxime de date cu caracter personal prelucrate sunt specificate în clauza 3.3 din prezenta Politică.

3.2 Prezenta Politică stabilește următoarele categorii de persoane vizate de date cu caracter personal:

 • vizitatorii și utilizatorii înregistrați a site-ului

3.3 Această Politică definește următoarele volume de date cu caracter personal prelucrate de Operator:

 • pentru categoria: „vizitatori și utilizatori înregistrați a site-ului”: numele complet; Adresa de e-mail; adresele paginilor de pe rețelele sociale de pe Internet, datele colectate automat (cookie-uri) în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta Politică.

4. PROCEDURA SI CONDITII DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

4.1 Operatorul nu prelucrează date cu caracter personal referitoare la etnie, naționalitate, credințe religioase, filozofice și de altă natură, viața intimă, opinii politice, apartenența la asociații publice, partide politice și sindicate.

4.2 Datele personale biometrice nu sunt prelucrate de Operator.

4.3 Operatorul nu efectuează transferuri transfrontaliere de date cu caracter personal. Cu toate acestea, atunci când subiectul datelor cu caracter personal vizitează site-uri de internet, cookie-urile sale vor fi folosite de serviciile de analiză web, inclusiv. de la dezvoltatori străini. Informațiile colectate prin cookie-uri vor fi stocate pe serverele proprii ale serviciilor menționate. O descriere a modulelor cookie utilizate de serviciile de analiză web este furnizată în Anexa nr. 1 la această Politică.

4.4 Metoda de obținere (colectare) a datelor cu caracter personal depinde de categoria datelor cu caracter personal și se poate face prin:

 • primirea de date cu caracter personal de la subiectul datelor cu caracter personal sub formă de copii (originale) ale documentelor, chestionare completate, precum și formulare speciale completate de vizitatorii site-urilor web ale Operatorului;
 • obtinerea de date cu caracter personal de la terti in cazurile si in modul prevazute de lege;
 • obținerea de date cu caracter personal din surse disponibile publicului.

4.5 În ceea ce privește datele cu caracter personal, Operatorul realizează următoarele acțiuni, efectuate atât cu utilizarea instrumentelor de automatizare, cât și fără utilizarea unor astfel de mijloace: colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragere, utilizare, transfer (distribuire, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere.

4.6 Atunci când stochează baze de date personalizate, Operatorul folosește baze de date situate pe teritoriul României, cu excepția datelor salvate de către procesatori terți specificați in Anexa 1.

4.7 Prezenta Politică stabilește că termenele limită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu pot depăși termenele stabilite de:

 • legislația din România și UE;
 • subiectul datelor cu caracter personal, exprimat prin consimțământul scris pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau într-o cerere de revocare a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • modificări, invalidarea reglementărilor care stabilesc temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • identificarea prelucrărilor ilegale a datelor cu caracter personal efectuate de Operator;
 • retragerea de către subiectul datelor cu caracter personal a consimțământului său pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dacă prelucrarea acestor date cu caracter personal în conformitate cu legea este permisă numai pe baza consimțământului subiectului datelor cu caracter personal.

4.8 Operatorul nu are dreptul de a dezvălui sau de a distribui date cu caracter personal către terți fără acordul scris al subiectului datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezenta Politică și prin lege.

4.9 Operatorul are dreptul de a transfera date cu caracter personal către organele de anchetă și investigație și către alte organisme autorizate, în temeiul prevăzut de legislația pe teritoriul României.

4.10 Operatorul implementează următoarele cerințe pentru protecția datelor cu caracter personal:

4.10.1 numește o persoană responsabilă cu organizarea prelucrării datelor cu caracter personal din rândul angajaților Operatorului;

4.10.2 atunci când operează sisteme de informare cu date cu caracter personal, ia următoarele măsuri legale, organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora, a căror implementare asigură nivelurile stabilite de securitate a datelor cu caracter personal:

 • asigură siguranța purtătorilor de date cu caracter personal;
 • aprobă lista persoanelor al căror acces la datele personale prelucrate în sistemul informațional este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor oficiale (de muncă);
 • utilizează instrumente de securitate a informațiilor care au trecut procedura de evaluare în conformitate cu cerințele legislației pe teritoriul României în domeniul securității informațiilor, în cazurile în care utilizarea unor astfel de instrumente este necesară pentru neutralizarea amenințărilor actuale.

4.10.3 organizează inspecții periodice ale condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

4.10.4 familiarizează angajații care prelucrează date cu caracter personal cu prevederile legislației privind datele cu caracter personal (inclusiv cerințele de protecție a datelor cu caracter personal), reglementările locale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și (sau) organizează training pentru acești angajați;

4.10.5 informează organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea (intenția de prelucrare) a datelor cu caracter personal;

4.10.6 în cazurile stabilite prin actele juridice de reglementare, în conformitate cu cerințele și metodele stabilite de organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate de date cu caracter personal, efectuează depersonalizarea datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele de informații cu date cu caracter personal .

5. ACTUALIZAREA, CORECTAREA, DISTRUGEREA DATELOR PERSONALE, RĂSPUNSURI LA CERERI SUBIECȚILOR DE ACCES LA DATELE PERSONALE

5.1 În circumstanțele din prezenta Politică, Operatorul are dreptul la distrugerea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin acordul la care subiectul datelor cu caracter personal este beneficiar sau garant sau printr-un acord între Operator și subiectul datelor cu caracter personal.

5.2 În cazul în care se confirmă faptul inexactității datelor cu caracter personal sau ilegalitatea prelucrării acestora, datele personale trebuie actualizate de către Operator, iar prelucrarea trebuie oprită în consecință.

5.3 Operatorul este obligat să informeze subiectul datelor cu caracter personal sau informațiile reprezentantului său cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestui subiect la cererea acestuia din urmă.

5.4 Solicitările specificate în clauza 5.3 din această Politică trebuie trimise Operatorului în scris, la adresa specificată în clauza 1.3 din prezenta Politică și trebuie să furnizeze adresa la care Operatorul trebuie să furnizeze un răspuns. Operatorul se obligă să ofere un răspuns la cererea persoanei vizate de date cu caracter personal într-un termen care nu depășește 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii cererii.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DE BAZĂ ALE OPERATORULUI ȘI SUBIECTUL DATELOR PERSONALE

6.1 Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor sale personale de către Operator, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

6.2 Persoana vizată are dreptul de a cere Operatorului să-și clarifice datele personale, să le blocheze sau să le distrugă dacă datele cu caracter personal sunt inexacte, depășite, incomplete, obținute cu încălcarea legii sau nu sunt necesare în scopul declarat al prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.3 Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care Operatorul prelucrează date cu caracter personal pe baza consimțământului subiectului datelor cu caracter personal.

6.4 La prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul este obligat să respecte cerințele legii și prezentei Politici.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1 Operatorul are dreptul de a aduce modificări acestei Politici, asigurându-se că aceste modificări sunt familiarizate în același mod în care părțile interesate sunt familiarizate cu această Politică.

7.2 În tot ceea ce nu este prevăzut în această Politică, Operatorul este ghidat de cerințele legislației în vigoare.

7.3 Nicio clauză din această Politică nu poate fi considerată ca având drept scop limitarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor vizate de date cu caracter personal.

ANEXA NR. 1

POLITICA „UNATC” PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Lista cookie-urilor utilizate de Operator

Cookie-urile necesare sunt esențiale pentru funcțiile de bază ale site-ului web, iar site-ul web nu va funcționa în modul dorit fără ele.Aceste cookie-uri nu stochează date de identificare personală.

 • Cookie-uri__cf_bm
 • Durată1 oră
 • DescriereCloudflare setează cookie-ul pentru a permite utilizarea Cloudflare Bot Management.
 • Cookie-uri_abck
 • Durată1 an
 • DescriereThis cookie is used to detect and defend when a client attempt to replay a cookie.This cookie manages the interaction with online bots and takes the appropriate actions.
 • Cookie-uriak_bmsc
 • Durată2 ore
 • DescriereThis cookie is used by Akamai to optimize site security by distinguishing between humans and bots
 • Cookie-uribm_sz
 • Durată4 ore
 • DescriereThis cookie is set by the provider Akamai Bot Manager. This cookie is used to manage the interaction with the online bots. It also helps in fraud preventions
 • Cookie-uriwpEmojiSettingsSupports
 • Duratăsesiune
 • DescriereWordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user’s browser can display emojis properly.

Cookie-urile de funcționalitate ajută la realizarea anumitor funcționalități, cum ar fi partajarea conținutului site-ului web pe platformele de socializare, colectarea de feedback și alte caracteristici ale terților.

 • Cookie-uriyt-remote-device-id
 • Duratăniciodată
 • DescriereYouTube setează acest cookie pentru a stoca preferințele de vizualizare ale utilizatorului pentru secvențele YouTube încorporate.
 • Cookie-uriytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
 • Duratăniciodată
 • DescriereThe cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future.
 • Cookie-uriyt-player-headers-readable
 • Duratăniciodată
 • DescriereThe yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user’s viewing experience.
 • Cookie-uriyt-remote-connected-devices
 • Duratăniciodată
 • DescriereYouTube setează acest cookie pentru a stoca preferințele de vizualizare ale utilizatorului pentru secvențele YouTube încorporate.
 • Cookie-uriyt-remote-session-app
 • Duratăsesiune
 • DescriereThe yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player.
 • Cookie-uriyt-remote-cast-installed
 • Duratăsesiune
 • DescriereThe yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user’s video player preferences using embedded YouTube video.
 • Cookie-uriyt-remote-session-name
 • Duratăsesiune
 • DescriereThe yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user’s video player preferences using embedded YouTube video.
 • Cookie-uriyt-remote-cast-available
 • Duratăsesiune
 • DescriereThe yt-remote-cast-available cookie is used to store the user’s preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player.
 • Cookie-uriyt-remote-fast-check-period
 • Duratăsesiune
 • DescriereThe yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user’s video player preferences for embedded YouTube videos.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații cu privire la valori, cum ar fi numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

 • Cookie-uri_hjSessionUser_*
 • Durată1 an
 • DescriereHotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site.
 • Cookie-uri_hjSession_*
 • Durată1 oră
 • DescriereHotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site.
 • Cookie-uriajs_anonymous_id
 • Durată1 an
 • DescriereThis cookie is set by Segment to count the number of people who visit a certain site by tracking if they have visited before.
 • Cookie-uriajs_user_id
 • Duratăniciodată
 • DescriereThis cookie is set by Segment to help track visitor usage, events, target marketing, and also measure application performance and stability.
 • Cookie-uri__tld__
 • Duratăsesiune
 • Descriere
  • Încercăm să stocăm cookie-ul _hjTLDTest pentru diferite alternative de subșiruri URL până când nu reușește.
  • Ne permite să încercăm să stabilim calea cookie-ului cea mai generică de utilizat, în locul numelui de gazdă a paginii.
  • Înseamnă că cookie-urile pot fi partajate între subdomenii (unde este cazul).
  • După această verificare, cookie-ul este eliminat.
  • Durata sesiunii.
  • Tipul de date boolean adevărat/fals.
 • Cookie-uri_hjCookieTest
 • Duratăsesiune
 • Descriere
  • Verifică dacă Codul de urmărire Hotjar poate folosi cookie-uri. Dacă se poate, se setează o valoare de 1.
  • Șters aproape imediat după ce este creat.
  • Durată sub 100 ms, timpul de expirare a cookie-urilor este setat la durata sesiunii.
  • Tipul de date boolean adevărat/fals.
 • Cookie-uri_hjTLDTest
 • Duratăsesiune
 • DescriereTo determine the most generic cookie path that has to be used instead of the page hostname, Hotjar sets the _hjTLDTest cookie to store different URL substring alternatives until it fails.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame personalizate pe baza paginilor pe care le-au vizitat anterior și pentru a analiza eficiența campaniei publicitare.

 • Cookie-uriYSC
 • Duratăsesiune
 • DescriereYoutube setează acest cookie pentru a urmări vizualizările secvențelor video încorporate în paginile Youtube.
 • Cookie-uriVISITOR_INFO1_LIVE
 • Durată6 luni
 • DescriereYouTube setează cookie-uri pentru a măsura lățimea de bandă, determinând dacă utilizatorul va folosi interfața nouă sau cea veche.
 • Cookie-uriVISITOR_PRIVACY_METADATA
 • Durată6 luni
 • DescriereYouTube sets this cookie to store the user’s cookie consent state for the current domain.
 • Cookie-uriyt.innertube::requests
 • Duratăniciodată
 • DescriereYouTube setează acest cookie pentru a înregistra un ID unic cu scopul de a stoca informații cu privire la filmele de la YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.
 • Cookie-uriyt.innertube::nextId
 • Duratăniciodată
 • DescriereYouTube setează acest cookie pentru a înregistra un ID unic cu scopul de a stoca informații cu privire la filmele de la YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.