Admiterea cetăţeni străini Facultatea de Film – Masterat

TEST DE APTITUDINI MASTERAT
CETĂȚENI STRĂINI/ ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii:
Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii acreditate. Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor, următoarele categorii de persoane:

 • care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii
  şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate de învăţământ din sistemul naţional din România;

 • care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de
  competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă
  pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

Admiterea românilor de pretutindeni se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei. În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la admitere, aceştia vor opta, la înscriere şi vor depune dosarul cu acte în baza unei singure cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul concursului de admitere.

Cine sunt „românii de pretutindeni”?

Întrebări frecvente

Cadrul juridic actual:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Pentru mai multe detalii despre costurile de trai în București, puteți verifica oricând Numbeo pentru mai multe detalii personalizate, pot exista variații în costurile prezentate pe website.

MASTERAT

ARHIVE AUDIO-VIZUALE PREZERVARE ȘI CURATORIERE

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 1. Candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 240 credite sau 180 credite
 2. La înscriere candidaţii vor depune un portofoliu conținând:
  1. Scrisoare de intenție.
  1. CV al candidatei/candidatului.
  1. Un text de maxim 10 pagini care să descrie raportarea candidatului/candidatei la o arhivă audio-vizuală, cu care el/ea a lucrat direct sau la care a fost expus/ă printr-o operă ficțională sau documentară, o expoziție etc.

Opțional: orice alte materiale relevante pentru domeniul de specialitate (filme, eseuri video, scenarii, cronici, texte academice etc.)

Portofoliile complete se predau după înscriere în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Probă unică – oral (proba se notează cu note de la 1 la 10)
Interviu pe baza CV-ului candidatului și a portofoliului depuse de candidat la înscriere

MENȚIUNI:

 1. Nu de admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10.
 3. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

ARTA IMAGINII DE FILM

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • Se primesc candidați absolvenți ai facultăților de profil.
 • Candidații trebuie să fi absolvit fie o specializare cu 240 credite, fie una cu 180 de credite.
 • Candidații trebuie să fi realizat, ca director de imagine, cel puțin un film de scurt metraj de ficțiune color sau alb/negru.
 • La înscriere candidaţii vor depune un portofoliu conţinând proiectele sale artistice (copii digitale după filme în diverse standarde sau alte proiecte relevante).

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Etapă unică (fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10)
Proba 1 – scris

Probă de cultură cinematografică, bazată pe estetica mijloacelor de expresie plastică, specifice limbajului imaginii de film.

 • candidații vor elabora o lucrare scrisă pe o temă indicată de comisie.

Proba 2 – practic /oral

 1. Prezentarea în proiecţie a unui film în copie digitală, filmat nativ pe peliculă de 35mm/16mm sau digital, în format minim Super-35/2K, în copie standard, cu imagine montată, colorizată şi etalonată, sunet mixat, generice, ce are imaginea realizată de către candidat. (practic)
 2. Prezentarea mijloacelor de expresie plastică ale filmului vizionat în proiecţie. (oral)

MENȚIUNI:

 1. Nu se admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10
 3. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.
 4. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

BIBLIOGRAFIE

 • Almendros, Néstor: A Man With a Camera, Farrar Straus & Giroux, New York, 1984
 • Bergery, Benjamin: Reflections. Twenty-One Cinematographers at Work, ASC Holding, Hollywood, 2002 Bordwell, David & Thompson, Kristin: Film Art, Mc Graw-Hill Companies, New York, 2004
 • Burum, Stephen H.: American Cinematographer Manual, 2 vol., ASC Press Book, 2007 Cook, Pam & Bernink, Mieke: The Cinema Book, BFI Publishing, 1999
 • Ferncase, Richard K.: Film and Video Lighting: Terms and Concepts, Focal Press, Boston, 1995
 • Leutrat, Jean-Louis: Cinematograful de-a lungul vremii: o istorie, Ed. ALL Educational, București, 1995 Malkiewicz, Kris J.: Film Lighting: Talks with Hollywood’s Cinematographers and Gaffers, Prentice Hall
 • Press, New York, 1999
 • Stok, Danusia: Kieslowsky despre Kieslowsky, Editura Allfa, București, 2000
 • Tarkovsky, Andrei: Sculpting in Time: Reflections on the Cinema, Bodley Head Ltd., London, 1986
 • ****: Cinematographer’s Field Guide, Eastman Kodak Company, 2008
 • ****: The Student Filmmaker’s Handbook, Eastman Kodak Company, 1991
 • ****: American Cinematographer Magazine,American Society of Cinematographers (ASC)

ARTA MONTAJULUI DE FILM

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • Candidații trebuie să fi absolvit fie o specializare cu 240 credite, fie una cu 180 de credite.
 • La înscriere candidaţii vor depune un portofoliu conţinând proiectele lor artistice (copii digitale după filme în diverse standarde; se pot adăuga și alte proiecte relevante).

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

ETAPĂ UNICĂ (fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10)
Proba 1 – scris (cu posibilitatea de a contesta nota primită)

 • Probă de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs.
 • Testarea capacității de a realiza în scris o sinteză a materiei teoretice de montaj pe subiectul primit. Testarea capacității de a oferi exemple concrete, expresive și consistente din filmografia universală pe subiectul primit.

Proba 2 – practic și interviu

 • Probă de montaj pe un brut dat într-un software de montaj nonlinear, Avid Media Composer, DaVinci Resolve sau Adobe Premiere Pro.
 • Testarea capacității de a conceptualiza și de a realiza pe o durată impusă, de 2 ore, un produs audiovizual în baza cerinței comisiei.
 • Testarea nivelului de cunoaștere a softului.
 • Testarea capacității de a dialoga cu comisia pe marginea produsului finit și în baza intenției. Colocviu pe baza portofoliului.

Notă: Departajarea în caz de medii egale se face după notele obținute la Proba 2 (Probă de montaj pe un brut dat, într-un software de montaj nonlinear), respectiv Proba 1 (Probă de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs).

BIBLIOGRAFIE

 • Arijon, Daniel: Gramatica filmului, Oscar Prinţ, 2013
 • Frierson, Michael: Film and Video Editing Theory: How Editing Creates Meaning, Routledge, 2018 Arnheim, Rudolf: Arta şi percepţia vizuală, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
 • Bordwell, David: Narration in the fiction film, Routledge, London, 1987 Pearlman, Karen: Cutting Rhythms: Intuitive Film Editing, Routledge, 2015
 • Murch, Walter: In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing, Silman-James Press, Los Angeles, 2001
 • Murch, Walter: Fine Cuts, Focal Press, Oxford, 2006
 • Ondaatje, Michael: The conversations: Walter Murch and The Art of Editing Film, Knopf, New York, 2004

ARTA REGIEI DE FILM

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII ABSOLVENȚI AI UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

 • Un proiect cinematografic, propunere pentru un film de ficțiune de scurtmetraj (maxim 15 minute) care va fi realizat în anul 1 de studii, conținând în mod obligatoriu:
  • Argument – 2-3 pagini (A4, caracter 12, la 1,5 rânduri)
  • Sinopsis – maxim o pagină (A4, caracter 12, la 1,5 rânduri)
  • Scenariu* – max 15 pagini (redactate în format scenariu Final Draft)
  • Concepție regizorală – 3-5 pagini (A4, caracter 12, la 1,5 rânduri)
  • Decupaj pentru întregul film însoțit de storyboard pentru minim două secvenţe importante
  • Distribuție – propunere (fotografii, minim două propuneri / rol)
  • Decor – propunere (schițe sau fotografii locații)
  • Costum – propunere (schițe sau colaje costume)
  • Referințe (fotografii, sau alte materiale care să ofere indicii despre atmosfera sau stilul viitorului film)
 • CV – filmografie, premii, festivaluri;
 • Un film de ficțiune, scurtmetraj, care va deveni subiect de concurs la proba 1.

* În examenul de admitere, comisia nu punctează scenariul, ci doar celelalte elemente care țin de munca regizorului: argumentul, concepția regizorală, decupajul, propunerea de distribuție etc.

Nu este obligatoriu ca un candidat să fie și autorul scenariului, dar este obligatoriu ca scenariul propus să nu fi fost produs.

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Etapă unică (fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10)
Proba 1 – oral (colocviu)

 • Interviu pe baza CV-ului candidatului.
 • Analiza mijloacelor regizorale folosite în filmul depus de candidat la înscriere.

Proba 2 – oral (colocviu)

 • Susţinerea proiectului cinematografic depus la înscriere.

În caz de medii egale departajarea candidaţilor se va face luându-se în considerare nota obţinută la proba a 2-a.

ARTA SUNETULUI DE FILM

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • se primesc în concurs absolvenți ai facultăților de profil;
 • candidaţii trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau 240 credite;
 • candidaţii trebuie să depună un portofoliu conţinând proiecte artistice realizate (portofoliul include copii digitale după filme și alte proiecte relevante);

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Etapă unică (fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10)
Proba 1 – scris

 • Probă de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs

Proba 2 – oral

 • Colocviu pe baza unui proiect din portofoliul candidatului

Notă: Departajarea în caz de medii egale se face după notele obținute la Proba 2 (interviu), respectiv Proba 1 (Probă de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs).

BIBLIOGRAFIE

 • Holman, Tomlinson: Sound for Film and Television, Focal Press, 2010
 • Holman, Tomlinson: Surround Sound, Second Edition: Up and running, Focal Press, 2007 Nisbett, Alec: Sound Studio: Audio techniques for Radio, Television, Film and Recording, Focal Press, 2003
 • Rumsey, Francis & McCormick, Tim: Sound and Recording, Focal Press, 2009
 • Sonnenschein, David: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Production, 2002
 • Schafer, R. Murray: The Soundscape: The Tuning of the World, Destiny Books, 1994
 • Theme Arment, Vanessa: The Foley Grail: The Art of Performing Sound for Film, Games and Animation, Focal Press, 2009

SCENARISTICĂ

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență. Candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.

Candidatul va depune la înscriere un CV, o motivație, un portofoliu și un proiect de scenariu pe care dorește să-l dezvolte pe parcursul programului de studii. Toate aceste texte (CV, motivație, portofoliu, proiect de scenariu) trebuie să fie scrise în limba română, cu diacritice, pe pagini format A4. Textele care nu îndeplinesc această condiție nu vor fi luate în considerare.

Portofoliile complete se predau după înscriere în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

 1. CV-ul se va depune în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel:

  CV Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

 2. Motivaţia opţiunii pentru această specializare va fi de maxim o pagină A4 (font Times New Roman de 12 puncte, spațiat la 1,5 rânduri) și se va depune în format electronic. Fișierul va fi în format pdf denumit astfel:

  Motivație Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

 3. Portofoliul este alcătuit din cele mai reușite texte originale scrise de candidat și ar trebui să conțină între minim 30 de pagini și maxim 100 de pagini. Textele pot fi scenarii, povestiri, piese de teatru, schițe, nuvele, romane, memorii sau orice alte proiecte scrise pe care candidatul le consideră relevante, în formă integrală sau sub formă de fragmente. În cazul în care se prezintă fragmente dintr-un text mai amplu acest lucru trebuie specificat imediat sub titlu. Sunt de preferat textele scrise exclusiv de candidat, iar dacă totuși candidatul dorește să trimită și texte scrise în colaborare cu altcineva, acest lucru trebuie menționat explicit, imediat sub titlu. Nu sunt acceptate adaptări ale unor texte scrise de alți autori. Scenariile trebuie însoțite de un sinopsis și de o motivație de autor de maxim o pagină. Scenariile trebuie redactate în formatul standard cunoscut, iar toate celelalte texte vor fi editate cu fontul Times New Roman de 12 puncte și spațiat la 1,5 rânduri pe pagini A4. Toate textele din portofoliu vor fi grupate în același fișier pdf. Portofoliul va avea o pagină de gardă pe care vor fi înscrise numele și prenumele candidatului și o pagină de cuprins cu titlurile textelor din portofoliu și numărul paginii la care acestea pot fi găsite. Aceste două pagini nu vor fi contorizate la numărul paginilor de portofoliu.

  Portofoliile vor fi depuse în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel:


  Portofoliu Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.
 4. Proiectul de scenariu pe care candidatul dorește să-l dezvolte pe parcursul programului de studiu va fi prezentat sub forma unui sinopsis (maxim o pagină, cu fontul Times New Roman de 12 puncte și spațiat la 1,5 rânduri) și a unei motivații a autorului (maxim o pagină, cu fontul Times New Roman de 12 puncte și spațiat la 1,5 rânduri). Proiectele de scenariu vor fi depuse în format electronic. Fișierul va fi în format pdf denumit astfel:

  Proiect de scenariu Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

Proba unică – oral (proba se notează cu note de la 1 la 10)

 • Colocviu de cultură cinematografică și testarea însușirii noțiunilor teoretice din bibliografia de concurs. Analiza și discutarea unor texte din portofoliul candidatului. Susținerea în fața comisiei a proiectului de scenariu de lung metraj propus.

MENȚIUNI:

 1. Nu se admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10.
 3. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

BIBLIOGRAFIE

 • CARABĂȚ, Dumitru: Spre o poetică a scenariului cinematografic, Ed. PRO, București, 1997 FIELD, Syd: Scenariul de film – Bazele narațiunii cinematografice, traducerea Copel Moscu, Oscar Print, 2016
 • LAJOS, Egri: The Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives, Simon & Schuster, 2004
 • MARAS, Steven: Scenariul de film Istorie, teorie și practică, ediție îngrijită, prefață și note de Lucian Georgescu, traducerea Lucian Georgescu și Andreea Borțun, Polirom, 2023
 • MCKEE, Robert: Story: conținut, structură, metode și principii scenaristice, traducerea Ana Răduleț, Editura Filmtett, 2012
 • SEGER, Linda: The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film, Henry Holt and Company, 1992
 • TRUBY, John: The anatomy of story / 22 steps to becoming a master storyteller, Farrar, Straus and Giroux, 2007
 • VOGLER, Cristopher: The Writer’s Journey – Mythic Structure for Writers, 3rd Edition, Michael Wiese Productions, Los Angeles, 2007

PRODUCȚIE DE FILM

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII ABSOLVENȚI AI UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

Obligatoriu:

 • un CV
 • o scrisoare de intenție Opțional:
 • filmografia cu hyperlink-uri către filme și alte produse audio-vizuale (opțional)
 • maxim 2 scrisori de recomandare (opțional);

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Etapă unică (probele se notează cu note de la 1 la 10)
Probă orală

 1. Interviu pe baza CV-ului depus de candidat și colocviu de cultură cinematografică.
 2. Comentarea și analizarea modalității de organizare și desfășurare a unei zile de filmare, ținând cont de complexitatea producției, pornind de la o secvență propusă de comisia de admitere (dintr-un scenariu sau dintr-un film).

BIBLIOGRAFIE

 • Bazin, Andre: Ce este cinematograful? Vol. I, UNATC Press, București, 2014
 • Căliman, Călin: Istoria filmului românesc 1896-2000, Ed. Fundaţiei Culturale Române, București, 2000 Corciovescu, Cristina; Mihăilescu Magda: Noul cinema românesc, Ed. Polirom, Iași, 2011
 • Pricop, Lucian: Managementul producției de film, Ed. Tritonic, 2011
 • Pricop Lucian; Solomon Ada; Meca Maxim: Marketing și cinema, Ed. Tritonic, 2013

FILMOLOGIE

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 1. Se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență, fără să fie necesară absolvirea unei facultăți având ca profil studiile de cinema. Candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau 240 credite;
 2. La înscriere candidații vor depune:
  • un curriculum vitae
  • o scrisoare de intenție cuprinzând o scurtă prezentare a direcției de cercetare pe care vor s-o urmeze în cadrul disertației
  • portofoliu alcătuit din 3 lucrări. Aceste texte (writing samples) pot fi materiale publicate sau nepublicate (de exemplu, lucrări de an din timpul facultății), pe care candidații le consideră relevante.

CV-ul, scrisoarea de intenție și portofoliul vor fi depuse în format electronic (ca fișiere PDF). Cele trei texte alcătuind portofoliul vor fi grupate în același fișier PDF.

Portofoliile complete se predau după înscriere în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Probă unică – oral (proba se notează cu note de la 1 la 10)

 • Interviu pe baza CV-ului candidatului, a portofoliului și a scrisorii de intenție depuse de candidat la înscriere

MENȚIUNI:

 1. Nu se admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10.
 3. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

FILM DOCUMENTAR

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII ABSOLVENȚI AI UNUI PROGRAM DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ PREZINTE UN PORTOFOLIU CARE CONȚINE:

 1. un film documentar de scurtmetraj realizat ca regizor (care va deveni subiect de examen la proba 1);
 2. un proiect cinematografic, propunere pentru un film documentar de scurtmetraj (maxim 25 minute) care va fi realizat în anul 1 de studii, conținând în mod obligatoriu:
  • Argument
  • Scenariu* sau sinopsis dezvoltat
  • Concepție regizorală (2-3 pagini)
  • Decupaj (doar în cazurile în care genul filmului se pretează)
  • Listă și fotografii de personaje care vor fi intervievate
  • Listă și fotografii de locații
  • Materiale filmate – (secvență montată, unul sau mai mulți protagoniști, un interviu, materiale de arhivă etc)
  • Alte documente relevante pentru dezvoltarea proiectului (ex. fişe de personaje, listă de întrebări, teme abordate în cadrul interviurilor etc.)
 3. CVul candidatului – filmografie, premii, festivaluri

* În examenul de admitere, comisia nu punctează scenariul, ci doar celelalte elemente care țin de munca regizorului: argumentul, concepția regizorală, materialele filmate etc.

Nu este obligatoriu ca un candidat să fie și autorul scenariului, dar este obligatoriu ca scenariul propus să nu fi fost produs.

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

Etapă unică (fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10)
Proba 1 – oral (colocviu)

 • Interviu pe baza CV-ului candidatului.
 • Vizionarea filmului depus de candidat la înscriere și analiza mijloacelor regizorale folosite.

Proba 2 – oral (colocviu)

 • Susţinerea proiectului cinematografic depus la înscriere.
 • Colocviu de cultură cinematografică pornind de la filmografia de examen.

FILM DE ANIMAȚIE

Cursuri cu frecvență – 2 ani (4 semestre, 120 credite, MASTERAT)

PENTRU ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ ONLINE PORTOFOLIU PERSONAL ÎN FORMAT ELECTRONIC

Portofoliul trebuie să conțină:

 1. O poză a candidatului (tip portret CI, format JPG) denumită conform modelului: NUME_NUME DE FAMILIE.jpg (exemplu: FLORINA_ANDREESCU.jpg)
 2. CV EUROPASS cu poză, în format PDF conform
 3. 15-25 imagini:
  • obligatoriu: design de personaj, design de decor, studii, crochiuri, ilustrație
   (maxim 2 lucrări de tip fan art).
  • opțional: pictură, sculptură, colaj, fotografie.

   Imaginile pot fi realizate în orice tehnică (digital, tradițional, mixtă).
   Formatul de prezentare este JPG (maxim 1MB/imagine).
   Imaginile vor fi denumite conform modelului: ##_NUME_NUME DE FAMILIE_titlu
   (exemplu: 12_FLORINA_ANDREESCU_crochiu.jpg)

 4. 1-2 filme/fragmente de film/exerciții/teste (durată totală: maxim 15 min). Se acceptă orice tip de animație (animație clasică, stop motion, 3D CGI, visuals, grafică TV etc.).
  Format MP4, HD. Materialele vor fi vizionate pe computer (PC/MAC).
  Filmele pot fi de sine stătătoare sau doar un fragment.
 5. DOSAR PROIECT FILM DE AUTOR – durata: 3 MINUTE, tehnică liberă, pe o tema la alegerea candidatului.

  Dosarul trebuie să conțină:
  Motivația regizorală (maxim 1 pagină A4, literă corp 12, la 1 rând)
  • Argumente pentru tehnica / tehnicile de realizare a animației și imaginii (maxim 1 pagină A4).
  • Date tehnice – formatul ecranului, concept cromatic, durata estimativă (maxim 1 pagină A4).
  • Scenariu (3 pagini A4, litera corp 12, la 1 rând – 1 minut pe pagină); în cazul ecranizării, adaptării, parodiei, se vor anexa și sursele literare, plastice, muzicale, cinematografice.
  • Storyboard cu adnotări (scris și desenat, maximum 10 pagini A4, orientare portret, 4 cadre pe pagină, coloană adnotări în dreapta).
  • Schițe pentru personajele (față/profil și expresii) și decorurile principale (maxim 5 pagini A4).
  • Ciclu de mers personaj principal – test/schiță – format MP4 loop de 5 ori sau GIF Animat
  • Pipeline Producție – schemă etape de lucru, hardware și software necesar

Portofoliile complete se predau după înscriere, doar în format electronic. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.

Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu are acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

ETAPĂ UNICĂ (probele se notează de la 1 la 10)
Proba 1 – Testarea aptitudinilor (practică)

 1. storyboard după un text la prima vedere (textul propus de către comisie)
 2. animație, intermediare (inbetweens)

Proba 2 – Interviu (oral)
Comisia va discuta cu fiecare candidat pe baza:

 1. portofoliul depus
 2. lucrările practice realizate la proba 1

În caz de medii egale departajarea candidaţilor se va face luându-se în considerare nota obţinută la proba 1.

}