Ultima actualizare 04/24/2024
12:09:27Modulul Pedagogic NIVEL II – universitar

Înscrierea se face obligatoriu online prin accesarea platformei 2BitsEDU.
Vă puteți autentifica folosind un cont Gmail, YAHOOmail, Facebook sau Linkedin.
În cazul adreselor de email (YAHOO) pot exista probleme de compatibilitate între adresa de email și site-ul de înscriere a formularului de admitere.

Studenții și absolvenții de studii în domeniile universității, respectiv Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media, pot să urmeze cursuri complementare celor de specialitate cu scopul de a obține certificare pentru profesia didactică pe două niveluri – Nivelul I (licență și postuniversitar) și Nivelul II (masterat și postuniversitar). Dacă îți dorești să ajungi profesor, pe lângă cunoștințele de specialitate dobândite prin intermediul studiilor de licență și masterat pentru care ai optat, vei avea nevoie și de o pregătire psihopedagogică, didactică și practică. Această formare specifică îți dezvoltă competențele necesare să transmiți celorlalți cunoștințele de specialitate însușite și este oferită în cadrul Centrului de Pregătire Pedagogică și Didactică din UNATC.

Nivelul II (de aprofundare) corespunde ciclului de masterat și însumează 70 de credite transferabile, prin cumularea a 35 de credite de la Nivelul I și 35 de credite la absolvirea Nivelului II (30 ECTS + 5 ECTS examen absolvire). Nivelul II îți asigură dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cuprinzând și cunoștințe utile pentru învățământul postliceal și universitar. Nivelul II se desfășoară atât în regim universitar, destinat studenților înmatriculați la studii de masterat, cât și în regim postuniversitar, doar cu taxă, adresat absolvenților cu diplomă de masterat.

La sfârșitul Nivelului II, studentul va fi capabil: 

  • să cunoască particularitățile bio-psiho-sociale ale adolescentului, tânărului și adultului și să le integreze în procesul de predare-învățare-evaluare; 
  • să dobândească și să implementeze strategii eficiente de învățare și de evaluare a învățării a adolescenților, tinerilor și adulților; 
  • să proiecteze, să dezvolte și să evalueze materiale educaționale ce valorifică cunoștințe aprofundate în domeniul studiat; 
  • să coordoneze activități și proiecte educaționale ce susțin dezvoltarea instituțiilor de învățământ și a comunității în acord cu nevoile membrilor acestora; 
  • să fie deschis spre abordări interdisciplinare și spre a pune în valoare diversitatea în cercetările aplicative. 

TAXE CPPD UNIVERSITAR

NIVEL II

Nu se aplică taxă de înscriere la admitere.

Programul de studii psihopedagogice oferit de către C.P.P.D. poate fi urmat de studenți în regim de subvenție de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul C.P.P.D. este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de masterat la care este înmatriculat.

FĂRĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE


Studiile universitare de NIVEL II la forma de învăţământ cu frecvenţă în regim de finanţare de la bugetul de stat.

CU TAXĂ DE ȘCOLARIZARE


2.500 lei: Taxa de studii pentru studenții admiși cu taxă la studiile de masterat (2023-2024).

Achitarea taxei de studii se face integral, odată cu înmatricularea, sau în mai multe tranșe (2 tranșe). Vor fi înmatriculați doar studenții care promovează interviul de admitere și achită cel puțin prima tranșă din taxa de studii (1250 de lei).

Taxa integrală sau prima tranșă a taxei se va achita până la data de 12 octombrie. Înmatricularea se va face la Secretariat CPPD (sala 201A) pe baza prezentării dovezii plății (chitanță de la casieria UNATC / extras de cont pentru viramentul bancar) și a dosarului cu acte.

Taxa se poate achita la casieria UNATC (corpul din partea dreapta, opus clădirii principale, interval orar 11:00-15:00) sau prin virament bancar la contul de mai jos (treceți CUI-ul instituției pentru a se realiza plata).

Cont Trezorerie
UNATC ”I.L.CARAGIALE” – București
CONT RO57TREZ70220F330500XXXX
CUI 4453160
TREZORERIA SECTOR 2

La detalii de plată se trece numele candidatului, Modul pedagogic și Nivel II Universitar.

PROBĂ UNICĂ ȘI ELIMINATORIE

se notează cu admis/respins, 5-7 minute/candidat

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui interviu, care are scopul de a evidenția compatibilitatea candidaților-studenți cu specificul competențelor pentru profesia didactică*. 

Candidatul va susține un discurs în care să argumenteze motivația de a urma modulul pedagogic și să ofere un exemplu de activitate de învățare/un exercițiu adecvat unei grupe de vârstă indicată de comisie (detaliind obiectivul educațional și abilitățile vizate), conform specializării de licență**. 

Se va constitui o comisie de examinare, formată din trei membri: un președinte de comisie și doi membri. Se recomandă ca din comisie să facă parte cel puțin un membru cu specializarea în domeniul Teatru și artele spectacolului, respectiv un altul cu specializarea în Cinematografie și media, cadrele didactice putând avea gradul de prof.univ./conf.univ./lectori univ. Fiecare membru din comisie va acorda o notă de la 1 la 10, pe baza cărora se va face o medie în funcție de care se va stabili calificativul admis/respins. Comisia de examinare este validată prin hotărâre de senat.  

Nota finală este media aritmetică compusă din cele trei note acordate de membrii comisiei. Media minimă de admitere este 8.00 (opt)

Examinarea se va face în serii de 8-10 candidați

Durata de examinare a unui candidat este de 5-7 minute.

Rezultatele se vor comunica, prin email, după examinarea tuturor candidaţilor, respectându-se reglementările privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

PROBĂ ORALĂ

se notează cu admis/respins)

a) motivația pentru completarea studiilor în domeniul Teatrul și artele spectacolului/Cinematografie și media cu cunoștințe și abilități specifice activității de pedagogie artistică

b) oferirea unui exemplu de activitate de învățare/exercițiu adecvat unei grupe de vârstă indicată de comisie (detaliind obiectivul educațional și abilitățile vizate), conform specializării de licență  

*Această probă se desfășoară sub forma unui interviu, la care participă câte o serie de candidați (8-10 studenți-candidați) și comisia de examinare. 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Nanu, Crăița; Voicu, Iulia, Ora de cinema – program de educație cinematografică și educație prin film, ediția I, Cluj-Napoca, 2022
Nanu, Crăița; Voicu, Iulia, Ora de cinema – program de educație cinematografică și educație prin film, ediția II, Cluj-Napoca, 2023
Papalia, D.; Olds, S.; Feldman, R., Dezvoltarea umană, Trei, București, 2010 
Spolin, Viola, Improvizație pentru teatru, UNATC Press, București, 2009

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de respectare a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

Motivația alegerii continuării formării psihopedagogice0–2 puncte
Capacitatea de a descrie cu claritate și coerență o activitate de învățare/un
exercițiu adecvat grupei de vârstă 14+ ani
0–1 punct
Specificarea obiectivului educațional al activității/exercițiului explicat0–1 punct
Specificarea abilităților urmărite prin exemplul ales de candidat0–1 punct
Calitatea răspunsurilor în dialogul cu membrii comisiei0–1 punct
Cunoașterea limbii române (exprimare corectă din punct de vedere
gramatical, vocabular și stilistica discursului)
0–2 puncte
Impactul prezenței în examen0–1 punct
Din oficiu1 punct
Total10 puncte

*Admiterea este organizată conform METODOLOGIEI DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ALE C.P.P.D., ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, aprobată prin hotărârea Senatului UNATC nr. 43 din 31.01.2024. 

**Pentru examenul de admitere la programul de formare psihopedagogică se pot înscrie doar studenții înmatriculați în anul I, MASTERAT, în domeniile Teatru și artele spectacolului sau Cinematografie și media. ***Taxa este stabilită la nivel de instituție prin hotărâre de senat. 

MENȚIUNI:

  1. Nu se admit contestații la probele orale/practice.
  2. Dacă candidatul-student este înmatriculat la forma de învățământ BUGET la studiile de masterat, atunci încadrarea va fi făcută la fel în cazul programului de formare psihopedagogică. 
  3. Dacă candidatul-student este înmatriculat la forma de învățământ cu TAXĂ*** la studiile de masterat, atunci încadrarea va fi făcută la fel în cazul programului de formare psihopedagogică.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE:

  • Criteriul 1. Media examenului de finalizare a studiilor de licență.
  • Criteriul 2. Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licență.
}